Governance, management and politics - To register a FREE account Click here
REGION FOCUS:

PCC Election 2020: South Wales

OPEN Policing Insight8th February 2020Policing Insight team

Candidate details for the PCC Elections 2020 in South Wales, along with details of previous PCC election outcomes

2020 PCC Election Candidates

Alun Michael (Labour)

Website: www.AlunMichael.net
Facebook: Alun Michael
Twitter: @AlunMichael
 

 

Michael Alfred Baker (Independent)

INDEPENDENTWebsite: link will appear here, once details available
Facebook: MikeBakerForPCC
Twitter: @MichaelaBaker11
 

 

Carolyn Webster (Conservative)

Website: link will appear here, once details available
Facebook: CarolynBridgend
Twitter: @CarolynWebster_
 

 

Nadine Marshall (Plaid Cymru)

Website: link will appear here, once details available
Facebook: link will appear here, once details available
Twitter: @NadineMarshal17
 

Liberal Democrat Candidate Name not yet known (Liberal Democrat)

Website: link will appear here, once details available
Facebook: link will appear here, once details available
Twitter: link will appear here, once details available
 

 

PCC Elected on 5th May 2016:  Alun Michael (Labour)

Previous PCC: Alun Michael (Labour) 

May 2016 candidates

 • Mike Baker (Independent)
 • Alun Michael (Labour and Co-operative)
 • Judith Woodman (Welsh Liberal Democrat)
 • Tim Davies (Welsh Conservative)
 • Linet Purcell (Plaid Cymru)

Winning candidate’s profile

Alun Michael (Labour and Co-operative)

Twitter: @AlunMichael

 

 

In three successful years as Police & Crime Commissioner Alun Michael has used his vast experience to lead South Wales Police through a period of cuts and major challenges.

Budget cuts have forced a reduction from 3,400 to 2,800 in police officer numbers, but he’s worked closely with the Chief Constable and his team to build powerful alliances with the health service, with the seven local authorities of South Wales, and with voluntary & community groups to make the communities of South Wales safe.

This deeply-embedded partnership approach is now paying dividends for the people of South Wales, with initiatives helping to cut violence against women and girls, to intervene quickly with young offenders and women offenders to prevent re-offending, and a focus on protecting vulnerable people and supporting victims. He’s promoted the principles of co-operation and the concepts of “early innovation and prompt positive action” as the way to make communities safe.

In advance of this election, and building on these firm foundations, Alun has made six pledges to the people of South Wales :

 • To make your community safer by keeping policing local
 • To cut crime & disorder in co-operation with all public agencies
 • To protect the most vulnerable in our communities
 • To spend your money wisely to protect your local police team
 • To challenge the criminal justice system to meet the needs of victims
 • To play a part nationally and in tackling online threats

Alun’s Police and Crime Plan 2016-2021 spells out how, if re-elected, he’ll drive work forward to deliver on those promises. That plan can be seen on the official South Wales Police website at :

commissioner.south-wales.police.uk/en/us

Alun Michael (Labour and Co-operative)

Twitter: @AlunMichael

 

 

Mewn tair blynedd lwyddiannus fel Comisiynydd Heddlu a Throseddu mae Alun Michael wedi defnyddio ei brofiad helaeth i arwain Heddlu De Cymru trwy gyfnod o doriadau a heriau mawr.

Mae toriadau mewn cyllid o’r Swyddfa Gartref wedi gorfodi gostyngiad o 3,400 i 2,800 yn nifer swyddogion yr heddlu, ond mae Alun wedi gweithio’n agos â’r Prif Gwnstabl a’i dîm i adeiladu cynghreiriau grymus gyda’r gwasanaeth iechyd, gyda’r saith awdurdod lleol yn Ne Cymru, a chyda grwpiau gwirfoddol a chymunedol i wneud cymunedau De Cymru yn ddiogel.

Mae cydweithio cryf yn dwyn ffrwyth i bobl De Cymru, gyda mentrau yn helpu i dorri trais yn erbyn menywod a merched, i ymyrryd yn gyflym gyda throseddwyr ifanc a merched sy’n troseddu, er mwyn atal aildroseddu, a gyda ffocws clir ar ddiogelu pobl sy’n fregus a chefnogi dioddefwyr. Mae e’n hyrwyddo egwyddorion cydweithrediad a chysyniadau o “arloesi cynnar a gweithredu cadarnhaol prydlon” fel y ffordd i wneud cymunedau yn ddiogel.

Cyn yr etholiad hwn, ac yn adeiladu ar y sylfeini cadarn hyn, mae Alun wedi cynnig chwe addewid i bobl De Cymru :

 • I ddiogelu cymunedau drwy gadw plismona yn lleol i bobl De Cymru
 • I dorri anhrefn a throseddu mewn cydweithrediad gyda’r holl asiantaethau cyhoeddus
 • I warchod y mwyaf bregus yn ein cymunedau
 • I wario eich arian yn ddoeth i amddiffyn eich tîm heddlu lleol
 • I herio’r system cyfiawnder troseddol i ddiwallu anghenion dioddefwyr
 • I chwarae rhan mewn plismona ar lefel y DU ac i fynd i’r afael â bygythiadau ar-lein

Mae’r Cynllun yr Heddlu a Throseddu 2016-2021 a gyhoeddwyd gan Alun yn dangos sut, os caiff ei ail-ethol, bydd yn gweithio i gyflawni’r addewidion hyn. Mae’r cynllun i’w weld ar wefan swyddogol Heddlu De Cymru yma : commissioner.south-wales.police.uk/cy/amdanom-ni

Result, May 2016 – results to follow

Party Candidate 1st Rd % 2nd Rd Tot
 Lab Alun Michael 161,529 40.89%  43,345  204,874 
 C  Timothy Davies 70,799  17.92%  25,261  96,060 
 PC  Linet Purcell 70,770  17.92%     
 Ind  Mike Baker 67,454  17.08%     
LD Judith Woodman 24,438 6.19%    
   TURNOUT 394,990  42.50%     

Result, November 2012

Party Candidate 1st Rd % 2nd Rd Tot
Lab Alun Michael 66,879 46.95% 5,372 72,251
 Ind  Michael Baker 46,264  32.48%  14,520  60,784 
 C  Caroline Jones 20,913  14.68%     
 Ind  Antonio Verderame 8,378  5.8%     
   TURNOUT 142,434  14.70%     

 

 

PCC Election 2016: Our force-by-force analyses

Avon & Somerset | Bedfordshire | Cambridgeshire | Cheshire | Cleveland | Cumbria | Derbyshire | Devon & Cornwall | Dorset | Durham | Dyfed-Powys | Essex | Gloucestershire | Gwent | Hampshire | Hertfordshire | Humberside | Kent | Lancashire | Leicestershire | Lincolnshire | Merseyside | Norfolk | North Wales | North Yorkshire | Northamptonshire | Northumbria | Nottinghamshire | South Wales | South Yorkshire | Staffordshire | Suffolk | Surrey | Sussex | Thames Valley | Warwickshire | West Mercia | West Midlands | West Yorkshire | Wiltshire 


You must be registered and logged in to post a comment

Please LOG IN or REGISTER
Top