Governance, management and politics - To register a FREE account Click here
REGION FOCUS:

PCC Election 2020: Dyfed-Powys

OPEN Policing Insight8th February 2020Policing Insight team

Candidate details for the PCC Elections 2020 in Dyfed-Powys, along with details of previous PCC election outcomes

2020 PCC Election Candidates

Dafydd Llewelyn (Plaid Cymru)

Website: link will appear here, once details available
Facebook: link will appear here, once details available
Twitter: @DafyddLlywelyn
 

 

Conservative Candidate Name not yet known (Conservative)

Website: link will appear here, once details available
Facebook: link will appear here, once details available
Twitter: link will appear here, once details available
 

 

Philippa Thompson (Labour)

Website: link will appear here, once details available
Facebook: link will appear here, once details available
Twitter: @Philippa4PCC
 

 

Liberal Democrat Candidate Name not yet known (Liberal Democrat)

Website: link will appear here, once details available
Facebook: link will appear here, once details available
Twitter: link will appear here, once details available
 

 

Independent Candidate Names not yet known (Independent)

INDEPENDENTWebsite: link will appear here, once details available
Facebook: link will appear here, once details available
Twitter: link will appear here, once details available
 

 

(Independent candidates’ election messages will appear here, once received)

PCC Elected on 5th May 2016: Dafydd Llywelyn (Plaid Cymru)

Previous PCC: Christopher Salmon (Conservative) 

May 2016 candidates

  • Christopher Salmon (Welsh Conservative)
  • Richard Church (Liberal Democrat)
  • Dafydd Llywelyn (Plaid Cymru – Former Intelligence Analyst)
  • Kevin Madge (Labour)
  • William Davies (Independent)
  • Desmond Parkinson (UKIP)

Winning candidate’s profile

Dafydd Llywelyn (Plaid Cymru-Cyn-ddadansoddwr Cudd-wybodaeth / Plaid Cymru -Former Intelligence Analyst)

Twitter: @DafyddLlywelynPlaid_LogoPortrait_RGB
 

 

 

As your Commissioner, the security and safety of Dyfed Powys will always come before party politics.

I will provide a leadership you can trust and work with the Chief Constable to deliver a motivated workforce within an efficient and effective model for local Policing and Criminal Justice.

TRUST & EFFICIENCY

I am approachable and will listen to all members of the community in order to shape a successful Police Force. Reducing bureaucracy and ensuring open access to the Police and Criminal Justice will be a priority.

• I will hold public meetings across the Force – open to everyone;
• I will not appoint an unelected Deputy Commissioner and I will reduce external consultant costs;
• I will increase the use of volunteers and keep local stations and offices open;
• I will not privatise core police support functions that will fragment the delivery of services.

SECURITY & SAFETY

The safety of everyone in Dyfed and Powys is important to me across all our communities, both rural and urban. Preventing crime and anti-social behaviour will be prioritised to reduce demand for services alongside the resourcing of serious, organised and on-line crime. I will ensure victims have a voice and are fully supported with the services they need.

• I will ensure that front line policing is supported and resourced in line with the needs of the public;
• I will invest in a modern CCTV infrastructure to improve the safety of our towns and communities;
• I will support and fund services for our youth and vulnerable groups;
• I will work with local authority departments, charities and communities;
• I will resource specialist units to deal with serious, organised and on-line crime;
• I will prioritise the safety of our roads, targeting reckless drivers and protecting road users.

Dafydd Llywelyn (Plaid Cymru-Cyn-ddadansoddwr Cudd-wybodaeth / Plaid Cymru -Former Intelligence Analyst)

Twitter: @DafyddLlywelynPlaid_LogoPortrait_RGB
 

 

 

Fel eich Comisiynydd, bydd diogelwch Dyfed-Powys bob amser yn dod o flaen gwleidyddiaeth plaid.

Byddaf yn rhoi arweiniad y medrwch ymddiried ynddi a byddaf yn cydweithio gyda’r Prif Gwnstabl er mwyn sicrhau gweithlu brwd oddi fewn i fodel effeithlon ac effeithiol o blismona a chyfiawnder troseddol lleol.

FFYDD AC EFFEITHLONRWYDD
Rwy’n gyfeillgar a byddaf yn gwrando ar bawb yn y gymuned er mwyn sicrhau bod ein heddlu yn llwyddiannus. Bydd lleihau biwrocratiaeth a sicrhau mynediad agored at yr Heddlu a Chyfiawnder Troseddol yn flaenoriaeth.

• Byddaf yn cynnal cyfarfodydd cyhoeddus ar draws yr ardal, yn agored i bawb;
• Ni fyddaf yn penodi Dirprwy Gomisiynydd anetholedig, a byddaf yn arbed ar gostau ymgynghorwyr allanol;
• Byddaf yn cynyddu’r defnydd o wirfoddolwyr ac yn cadw gorsafoedd a swyddfeydd lleol ar agor;
• Ni fyddaf yn preifateiddio gwasanaethau cefnogol craidd yr heddlu gan fod hynny’n rhwystr i ddarparu gwasanaethau.

DIOGELWCH

Mae diogelwch pawb yn Nyfed a Phowys, mewn cymunedau gwledig a threfol, yn hollbwysig i mi. Bydd atal trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cael ei flaenoriaethu i leihau’r galw am wasanaethau er mwyn gallu cyfeirio ein hadnoddau i fynd i’r afael â throseddau difrifol, cyfundrefnol ac ar lein. Byddaf yn sicrhau bod llais dioddefwyr trosedd yn cael ei glywed a bod gwasanaethau ar gael i’w cefnogi’n llawn.

• Byddaf yn sicrhau bod gan ein plismyn rheng-flaen y gefnogaeth a’r adnoddau i allu ymateb i anghenion y cyhoedd;
• Byddaf yn buddsoddi mewn peirianwaith teledu cylch-cyfyng modern er mwyn gwella diogelwch ein trefi a’n cymunedau;
• Byddaf yn cefnogi a chyllido gwasanaethau ar gyfer ein grwpiau pobl ifanc a bregus;
• Byddaf yn cydweithio ag adrannau awdurdodau lleol, elusennau, a chymunedau;
• Byddaf yn darparu adnoddau ar gyfer unedau arbenigol i fynd i’r afael â throseddu difrifol, cyfundrefnol ac ar-lein;
• Byddaf yn rhoi blaenoriaeth i ddiogelwch ffyrdd, gan dargedu gyrwyr diofal ac amddiffyn defnyddwyr y ffordd.

Result, May 2016

Party Candidate 1st Rd % 2nd Rd Total
PC Dafydd Llywelyn 52,469   28.1% 22,689  75,158 
C Christopher Salmon 47,093  25.1%  12,209  59,302 
 Lab  Kevin Madge 34,799  18.6%     
 UKIP  Des Parkinson 20,870  11.1%     
 LD  Richard Church 20,870  11.1%     
 Ind  Edmund Davies 11,561  6.2%     
   TURNOUT 187,517  49.1%     

Result, November 2012

Party Candidate 1st Rd % 2nd Rd Total
C Christopher Salmon 32,887 50.86%    
 Lab  Christine Gwyther 31,773  49.14%     
   TURNOUT 64,660  16.38%     

 

 

PCC Election 2020: Our force-by-force analyses

Avon & Somerset | Bedfordshire | Cambridgeshire | Cheshire | Cleveland | Cumbria | Derbyshire | Devon & Cornwall | Dorset | Durham | Dyfed-Powys | Essex | Gloucestershire | Gwent | Hampshire | Hertfordshire | Humberside | Kent | Lancashire | Leicestershire | Lincolnshire | Merseyside | Norfolk | North Wales | North Yorkshire | Northamptonshire | Northumbria | Nottinghamshire | South Wales | South Yorkshire | Staffordshire | Suffolk | Surrey | Sussex | Thames Valley | Warwickshire | West Mercia | West Midlands | West Yorkshire | Wiltshire 


You must be registered and logged in to post a comment

Please LOG IN or REGISTER
Top